Osmanlı Ülkü Doğuşu Federasyonu kuruldu

Tarih23.11.2022 09:19

Osmanlı Ülkü Doğuşu Federasyonu kuruldu

İbrahim Halil Şimşek başkanlığında kurulan “Osmanlı Ülkü Doğuşu Federasyonu” 2022 yılı Ekim ayı ile hayata geçti. Faaliyetlerine start veren federasyona üye kayıtları başladı. Üye olmak isteyenler web sitesinde yer alan iletişim bilgilerinden yola çıkarak üyeliklerini gerçekleştirebilir aynı zamanda görevlerini alıp mazbatalarını teslim alabilirler.

Federasyon’un merkezi ŞANLIURFA’dır. Yönetim Kurulu kararı ile yurtiçi ve yurt dışında Temsilcilikler açabilir.

Federasyon’un Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Federasyon olarak Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde:2 – AMACI

Federasyon, Federasyon, Osmanlı Tarihi ve Padişahlarının hayatlarının araştırılarak bu özellikleri gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulan Derneklerin çalışmalarında birlik ve uyumu sağlamak, üst düzeyde bir Yönetim kuruluşunu oluşturmak üzere Türkiye Cumhuriyeti anayasası ve kanunları doğrultusunda kendisine bağlı Derneklerin amaçlarını gerçekleştirmeye yardımcı olmak, bu amaçla Dernekler arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin en üst düzeye çıkarılması temel olmak üzere, şanlı ecdadımızla olan bağlarını güçlendirmek; hiçbir siyasi görüş etnik köken Dil, Din, Mezhep ayrımı yapmadan birlik, beraberlik, kardeşlik şuuru içerisinde ülkemize ve insanlara fayda sağlamak üzere Dernek ve Sivil Toplum Kuruluşlarına rehberlik yapmak amacıyla kurulmuştur.

Federasyonun temel ilkesi, Üye Dernekler ve bunlara üyeler arasında var olan dayanışmayı en üst seviyeye çıkarmaktır. Bu ilke çerçevesinde, tüm Üye Dernekler ve bunların üyeleri, görev ve sorumluluklarını icra ederken bireysellikten, özel amaç ve çıkarlardan uzak kalmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

Federasyon olarak Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

MADDE 3- Federasyon, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetleri yapar.

Türkiye’de Osmanlı tarihi, kültürü, Padişah ve tebasının yaşantıları, devlet yönetme usulleri gibi araştırmalar yapmak amacıyla kurulan derneklerin bir çatı altında toplayarak tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak, bilgi alışverişini gerçekleştirmek, üyelerin ilgili olduğu özel ve resmi kuruluşlarla ilişkilerini geliştirmek, Federasyonun faaliyet alanına giren konularda kamuoyunu aydınlatıcı çalışmalar yapmak, kültürel ve sosyal konularda, fikirler üretmek, lobicilik faaliyetlerinde bulunmak, çeşitli konularda bilimsel araştırmalar yaptırarak kamuoyunu aydınlatmak, mevcut yasalar çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışındaki benzer kuruluşlarla işbirliklerini geliştirmek
Osmanlı Türk kültürüyle birlikte, Osmanlı Tuğrasını, tarihini, edebiyatını, dilini, zaferini, müziğini, yaşantısını, dinini, Türk Milliyetçiliğini, adaletini, cesaretini, ahlakını, dürüstlüğünü öğretmek, derlemek, milli ülküsünü yaymak ve Dünya’ya hakim kılmak
Arapça ve Osmanlıca ve benzeri dilleri kullanarak İslami ilimlerin konusunda araştırmalar yapmak, Kur’an’ı Kerim, Osmanlıca, Arapça, Hadis, Fıkıh, Tefsir vb. alanlarda kurslar açmak
Üye Dernekler ve mensupları arasında mesleki birlik, yardım, sosyal dayanışma, uyum ve disiplini sağlar ve bilinç düzeylerini geliştirmelerini temin için çalışmak
Federasyon, üyelerinin katkılarıyla oluşan görüş ve önerileri doğrudan parlamentoya, hükümete, yabancı devletlere, uluslar arası kuruluşlara ve basın aracılığı ile kamuoyuna ileterek amaçlar doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturmak
Osmanlı’da yaşanan ve sınır aşan yardımseverliğimizi, dayanışma ruhumuzu, komşuluk anlayışımızı, mütevazi duruşumuzla Osmanlı gibi yaşamak ve yaşatmak, Kalplerimizin Osmanlı döneminde attığı gibi, milli ve manevi değerlerde ortak ritmi yakalamak ve o ritimle kalplerin atmasını sağlayıp, bütünleşmek ve güçlenmek
Dünya’nın her yerinde zulüm gören, barışa hasret kalan ve ’Nerdesin Osmanlı’ diye barışı özlemle bekleyenlerin haykırışlarına kulak vererek, daha fazla insanın zarar görmesini engellemek üzere hiç zaman kaybetmeden onların sesini dünyaya duyurmak,
Maddi ve manevi mirasımızın en temel unsurlarından olan Osmanlı kültürünü, Osmanlı dilini, Osmanlı edebiyatını, sanatını, yaşatmak; ulusal ve uluslararası düzeyde Türkiye’nin ve Türk milletine has değerlerin tanınması sağlamak
Türk İslam, sanat ve kültürünü araştırmak, tanıtmak, sanat ve kültür eserlerini korumak, maddi ve manevi kültür zenginliklerimizi araştırarak bu araştırmaları yayınlamak.
Amacı gerçekleştirmek üzere Kurs, seminer, konferans, panel, gezi, kermes, sergi, fuar gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, Yurtiçi ve yurtdışındaki sergi ve fuarlar hakkında üyelerini bilgilendirmek, Gerektiğinde sergi ve fuarlar düzenlemek veya bu fuarlara katılmak
Gerçek birer dava adamı olmak ve davasını bilerek sessizce sevmek, bağırarak-yıkarak dava savunucu olmamak,
Devletine, Milletine, Vatanına, Dinine, Bayrağına vahdaniyet ve sadakat duyan gençler yetiştirmek, her kademedeki öğrencilere burs vermek
Yeri ve zamanı geldiğinde Osmanlı’nın hakkını resmi yollardan savunmak ve yetkililere bu konuda destek vermek,
Evrensel etik değerlerin ışığında bireyi üstün kılan toplumsal yapının oluşmasına sahip çıkan, sinerji oluşturan, öncü, girişimci sivil toplum örgütü olmak için çalışmalar yapmak
Toplumsal paydaşları ile işbirliği ve iletişimin güçlenmesi için çalmak, iyi bir çözüm ortağı olmak, Geliştirdiği projelerle Dernek üyelerinin bireysel gelişimine katkıda bulunmak, bilinirliğinin artırılması ve sürekli olması için iletişim stratejilerini geliştirerek uygulamak
Çağdaş ve toplumsal görev bilincine sahip anlayışla genç neslin ülke yönetiminde söz sahibi olabileceği ortamı oluşturmak
Üye dernekler ve bu derneklerin üyelerinin güncel gelişmelerden bilgilenmesini sağlamak
Başta Üniversiteler ve resmi kuruluşlar olmak üzere uzman kişi ve kuruluşların katkısıyla raporlar hazırlayarak, Üyelerin ve kamunun yararına sunmak
Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak
Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
Üyelerin istirahatını temin etmek, bir araya gelerek kaynaşmalarını sağlamak için lokal, okuma ve oyun salonu, kitaplık, huzur dinlenme evi, öğrenci yurdu, dinlenme yerleri açmak.
Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, Konfederasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak
Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,
Gençlerimizin daha etkin ve yetişmesi amacıyla kültür, sanat, spor, temel beceri kurslarına teşvik etmek, bu amaçla kurs yerleri, satın almak, tesis etmek, açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek
Gerekli yerlerde yurtiçinde ve yurtdışında Temsilcilikler açmak.
Amaçlarını gerçekleştirmek üzere ve izin almak kaydı ile kanunların dernekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon, kitaplık ve okuma odası; sosyal yardım faaliyetleri için çocuk bakım yuvası, huzur evi, aş ocağı; sportif faaliyetler için spor sahası veya salonu ve meskun yerler dışında kamp tesisleri kurmak, işletmek
Her türlü Kamu kurum ve kuruluşlarından, şahıs ve tüzel kişiliklerden, şirketlerden bağış almak ve bağış yapmak
Ulusal ve Uluslar arası fonlardan yararlanarak, projeler geliştirilmesi, bağış ve yardım almak. Ulusal ve Uluslararası kurum ve kuruluşlara projeler teklif etmek, bu projeler için her türlü harcamayı yapmak. Proje için demirbaş alımı, kiralama hizmeti, personel alımı, satın alma, kurslar düzenleme gibi faaliyetler yapmak
Ulusal ve Uluslararası yardımlar, yarışmalar düzenlemek, Yarışma sonucu alınabilecek ödül gibi nakdi ve gayri nakdi menfaatleri bağış olarak kabul etmek veya vermek.
Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki Konfederasyon veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak
Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde,5072 sayılı Federasyon ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
Federasyon üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen doğal afet, savaş, olağanüstü ve olağan zamanlarda ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, sağlık, eğitim, temizlik malzemesi, yakacak, kira, barınma, konut, ev eşyası, sağlık, ayni, nakdi, maddi ve manevi yardımlarda bulunmak. İnsanlığın yararına olan her türlü faaliyeti destekleyerek yardımcı olmak.
Federasyon’un amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer Federasyonlar, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak


Federasyonun Faaliyet Alanı

Federasyon, sosyal alanlarında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Madde:4 Üye Olma Hakkı ve

Üyelik İşlemleri

Federasyonu’na kuruluş amacı aynı olan;

1- Tüzel kişiliklerini kazanmış olmaları,

2- Federasyonun gelirlerine temel oluşturan aidat ve katkı paylarını ödeme gücüne sahip bulunmaları,

3- Federasyonun Ana Tüzük ve İç Yönetmelik hükümlerine uymayı taahhüt etmiş olmaları,

4- Federasyonu tüzüğünü kabul ederek Genel Kurulu veya yetkilendirilmiş Yönetim Kurulu’nda Federasyonu’na katılma kararı almış olmaları,

Üye olmak isteyen Dernekler; üyelik için kendi genel kurullarında karar almak ve delegelerini belirlemek suretiyle, Federasyon amaç ve hizmet konuları ile Ana Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, üyelik koşullarını taşıdıklarını belirten Üyelik Başvuru Formunu doldurup Federasyon Başkanlığına sunarlar ve gerekli ödentileri ödemeyi yazılı olarak taahhüt ederler.

Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde Derneğin müracaatı ile ilgili kararını verir ve adaya yazılı olarak bildirir.

Derneğin Federasyon üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri başlatılır; Giriş Ödentisi ve Yıllık Ödentinin gereken bölümü alınır.

Federasyonda tek tip üyelik vardır, bu Ana Tüzükte ve ilgili kanunlarda aksine hüküm olmayan hallerde, Üyeler eşit haklara sahiptirler. Münhasıran sahip oldukları eşit haklar bakımından, Federasyon Üyesi Derneklerin, üye sayılarına bakılmaz.

Yeni alınacak üye, Federasyon Yönetim Kurulunda, yapılacak olan ilk Federasyon Olağan veya Olağanüstü Genel Kurulunda seçilmek şartıyla temsil edilebilir.

Federasyona maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar Yönetim Kurulu kararı ile Onursal üye olarak kabul edilebilir.

Madde:5 Üye Derneklerin yükümlülükleri :

Üyeler, üyeliklerinin kabulü ile Federasyon Ana Tüzüğüne ve Federasyon yetkili organlarınca alınmış ve alınacak kararlara uymayı kabul ederler;
Üyeler, saygınlığın korunması için kendi üyelerinin dürüstlük ve ahlak kurallarına uymalarını temin etmek, buna uymayan üyeleri hakkında tedbir almak zorundadırlar;
Üyeler, Federasyon Ana Tüzüğü uyarınca belirlenen giriş ödentisi, yıllık ödentiler ve katkı paylarını öngörülen sürelerde ödemeyi kabul ederler.
Madde:6 Üyeliğin sona ermesi

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, federasyondan çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin federasyona olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Federasyon Üyeliğinin sona ermesi, kendiliğinden, üyelikten ayrılma veya üyelikten çıkarılma şeklinde olur.

Kendiliğinden :
Üyelik için kanunda veya Ana Tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin üyeliği kendiliğinden sona erer. Üye Dernek fesih edilirse, yasal nedenlerle veya mahkeme kararı ile kapatılırsa, karar kesinleşmek kaydıyla, üyeliği kendiliğinden düşer. Federasyon Yönetim Kurulu, üyeliğin kendiliğinden sona ermesini veya düşmesini bir karar alarak belirler.

Üyelikten Ayrılma :
Üye Dernekler Genel Kurulları’nda alınacak Federasyondan ayrılma kararlarının yazılı olarak Federasyon Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda, üyelikten çıkmış sayılırlar. Üye Derneğin, Federasyon üyeliğinden çıkmış olması, üyelikte bulunduğu süre içerisinde oluşan mali ve sair yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

Üyelikten Çıkarılma :
Üyelikten çıkarılma şartları, mevzuatta belirtilen şartlardan ayrıca, Federasyona üye olma hakkını yitirme ve Federasyon Ana Tüzüğü hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranmaktır.

Federasyon üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1- Federasyon tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4- Federasyon organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Federasyondan çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve federasyon malvarlığında hak iddia edemez.

Çıkarılan Üye, kendisine bildirilen gerekçeli karara karşı, Federasyon Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar geçen sürede, Üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.

Üyenin itiraz etmemesi, veya itirazın Genel Kurulda reddedilmesi halinde Federasyon Yönetim Kurulu üyenin kaydını düşürür. Ayrılan veya çıkarılan Üye, tüm ödenti borçlarını ödemediği takdirde, Federasyon Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

Federasyon üyeliğinden kendiliğinden ayrılan, üyelikten çıkarılan veya üyeliği düşen Dernekler, Federasyondan maddi veya manevi hiç bir hak talep edemezler.

Federasyon Organları

Madde 7-Federasyon organları aşağıda gösterilmiştir.

Genel kurul,
Yönetim kurulu
3- Denetim kurulu,

Madde 8- Genel Kurul

Niteliği ve Oluşumu :

Genel Kurul, Federasyonun en yetkili organıdır; görev ve yetkileri kurulacak başka kurul veya kurullara devredilemez. Her Üye Dernek, üye sayısı ne olursa olsun Genel Kurulda 4 Asıl 4 yedek delege ile temsil edilir. Delegeler, Üye Derneklerin Genel Kurullarınca yetkilendirilm iş olmalıdırlar. Üye Dernekler Olağan veya Olağanüstü Genel Kurulllarından sonra Delege seçimi yapmışlarsa Delege isimlerini 30 gün içinde Federasyona bildirmek zorundadırlar. Üye Dernekler, delege vasfını yitirmiş delegelerini yine Federasyona bildirme durumundadırlar. Dernekler, delege isimlerinin son şeklini Federasyon Genel Kurulundan en az otuz (30) gün öncesinden Federasyon Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirilmelidir.

Genel Kurul Delegeliği sıfatı aşağıdaki hallerde sona erer :

1.Delegesi olduğu Derneğin Federasyon Üyeliği sona ermişse,

Delegesi olduğu Derneğe, kendi üyeliği sona ermişse,
Delege vefat eder veya bu sıfatından kendi isteği ile istifa ederek ayrılmak isterse.
Delege sıfatının; 2. veya 3.maddelerinde belirtilen şekilde bittiğinin Üye Dernek tarafından yazılı olarak bildirilmesi halinde, ilgili Delege yerine, Federasyon Yönetim Kurulu, o Derneğin ilk Yedek Delegesini Asil Delege olarak Genel Kurula davet eder.Federasyon Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde:9-Genel kurul, Federasyon’un en yetkili karar organı olup; Federasyon’a kayıtlı üye Dernek delegelerinden oluşur. Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya federasyon delege üyelerinin beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, Federasyon Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Haziran ayı içerisinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Çağrı Usulü

Yönetim Kurulu, Federasyon tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan delege üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya federasyonun internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve Federasyon’un feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan ve bir Katip ile bir yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve Hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Başkanlık Divanı, bu Tüzük hükümlerinin uygulanması ve görüşmelerin düzenle yürütülmesini sağlamakla görevli ve yükümlüdür. Başkanlık Divanı, görüşmelerin güvenliğini ve düzenini bozanlara uyarma cezası verebilir. Buna rağmen eylemlerine devam edenler hakkında, Başkanlık Divanının önerisi üzerine Genel Kurul tarafından toplantıdan çıkarma kararı alınabilir. Toplantıdan çıkarılan delegeler, toplantı süresince salonda bulunamaz ve oylamaya katılamazlar. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler Genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı, bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde:10-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, Genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve Federasyon’un feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde:11-Aşağıda yazılı hususlar Genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1- Federasyon organlarının seçilmesi,

2- Federasyon tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5- Federasyon için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Yönetim kurulunca Federasyon çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7-Federasyon Yönetim ve Denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile federasyon hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8-Federasyon’un, konfederasyona veya diğer kuruluşlara katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması, bu konuda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi

9-Federasyon’un, uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki konfederasyon ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, bu konuda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi

10-İtiraz halinde Federasyon üyeliğinden çıkarmalar hakkında nihai kararı vermek;

11- Federasyon’un vakıf kurması,

12- Federasyon’un fesih edilmesi,

13-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

14-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel Kurul, Federasyon’un diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Federasyon’un en yetkili organı olarak federasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar :

Madde:12- Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile Federasyon üyelerinin tamamının kanunda ve Ana Tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek alacakları kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde:13-Yönetim kurulu, 5 asıl ve 5 yedek üye olarak Genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak Başkan, Başkan yardımcıları, Genel Sekreter, Sayman ve üye’leri belirler.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Yönetim Kurulu toplantısına arda arda 3 defa mazeretsiz katılmamak veya bir takvim yılı içerisinde yapılan toplantıların yarısından fazlasına katılmayan Yönetim kurulu üyesinin üyeliği kendiliğinden düşer, yerine Yedek üyelerden sırasıyla Yönetim Kuruluna davet yapılır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1- Federasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel kurula sunmak,

3- Federasyon’un çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel kurul onayına sunmak

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, federasyona ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, federasyon lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7-Her faaliyet yılı sonunda federasyonun işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel kurula sunmak,

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9- Federasyon’a üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

10- Federasyon’un amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde:14-Denetim kurulu, 3 asıl ve 3 yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; federasyonun, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, federasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim kuruluna ve toplandığında Genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde Genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.Federasyonun Gelir Kaynakları

Madde:15– Federasyon’un gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatı: Üyelerden Giriş ödentisi olarak 500 TL, Yıllık olarak 500 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir. Genel Kurul, bu yetkisini Yönetim Kuruluna devredebilir.

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile federasyona yaptıkları bağış ve yardımlar.

3- Federasyon tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4- Federasyon’un mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6- Federasyon’un, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7-Diğer gelirler.

Federasyon Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde:16-Defter tutma esasları;

Federasyon’da, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen tutarı haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın Yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Federasyon’un ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Federasyonun defter ve kayıtları Federasyonlar Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Federasyon’da, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Federasyon’a üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, Federasyon’a giriş ve çıkış tarihleri ile Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Federasyon adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Envanter Defterlerinin tutulması isteğe bağlıdır. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir.

Defterlerin Tasdiki

Federasyonda, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Federasyon’un Gelir ve Gider İşlemleri

Madde:17-Gelir ve gider belgeleri;

Federasyon gelirleri,(Dernekler Yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler Alındı Belgesi yerine geçer.

Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak federasyonun, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından federasyona yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Federasyon gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) Yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu Alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” Federasyon tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, federasyon Yönetim Kurulu Başkanınca onaylanır. Yönetim Kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi Yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin federasyon yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi Yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, federasyon tarafından kullanılan Alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde:18-Federasyonun, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernekler Beyannamesi” Federasyon yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde Federasyon başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde:19-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen kırkbeş gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; Genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası Yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış federasyon tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

Taşınmazların Bildirilmesi

Federasyonun edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Federasyon tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Federasyon yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında federasyon organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen kırkbeş gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Federasyon tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Temsilcilik Açma

Madde:20-Federasyon, gerekli gördüğü yerlerde federasyon faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, Federasyon Genel Kurulunda temsil edilmez.

Federasyon İç Denetimi

Madde:21- Federasyon’da Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa federasyonun denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Federasyon Borçlanma Usulleri

Madde:22-Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde:23-Tüzük değişikliği Genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Federasyon Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde:24-Genel kurul, her zaman Federasyon’un feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, Federasyon’un para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde federasyon adında “Tasfiye Halinde Osmanlı Ülkü Doğuşu Federasyonu’’ ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak Federasyon’un para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce Federasyon’un hesaplarını inceler. İnceleme esnasında federasyona ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında federasyonun alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Federasyon’un alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, üye derneklere veya genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse federasyonun bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip federasyona devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Federasyon’un para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile federasyon merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Federasyon’un defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde:25-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın hükümleri uygulanır.

Geçici Madde:1-İlk Genel kurulda Federasyon organları oluşturulana kadar, Federasyonu temsil edecek ve federasyonla ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Bu tüzük 25 (Yirmi beş) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.

KURUCU DERNEKLER

Kurucu Derneklerinin adı, merkez ve ikametgâhları aşağıda gösterilmiştir.

DERNEĞİ ADI KÜTÜK NO
ECDAD-I OSMANLI KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMA DERNEĞİ 63-016-158
FATİH SULTAN MEHMET HAN’IN HAYATINI ARAŞTIRMA VE TANITMA DERNEĞİ 63-016-163
İBRAHİM HALİL İLİM, KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ 63-016-159
OSMAN GAZİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ 63-016-162
OSMANLI PADİŞAHLARINI ARAŞTIRMA VE TANITMA DERNEĞİ 63-016-160


Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

NO ADI SOYADI GÖREVİ İMZA
1 İBRAHİM HALİL ŞİMŞEK YÖNETİM KURULU BAŞKANI
2 MEHMET ALOŞ BAŞKAN YARDIMCISI
3 İMAM KARABALIK SAYMAN
4 İBRAHİM BİNGÖL SEKRETER
5 NEŞET KORKULAR ÜYE


Bu haberi (130) kişi okudu, (0) kişi yorumladı.
YORUMLAR Yorumlar olumlu oy sayısına göre sıralanmaktadır.
Hiç yorum yok! Yorumunuzu eklemek için tıklayınız
TFF 3. Lig 3. Grup
S Takymlar O G B M A Y Av P
1 Y. Mersin İdman Yurdu 20 13 4 3 26 11 15 43
2 Yeni Orduspor 14 9 2 3 23 13 10 29
3 Karşıyaka 14 8 2 4 16 7 9 26
4 Karaköprü Bld. 14 7 5 2 15 6 9 26
5 Derincespor 14 7 5 2 18 14 4 26
6 Kütahyaspor 14 6 5 3 18 12 6 23
7 Ağrı 1970 Spor 14 6 5 3 13 9 4 23
8 Nevşehirspor 14 5 5 4 18 16 2 20
9 Hacettepe 1945 SK 14 5 4 5 17 18 -1 19
10 Elazığspor 14 5 3 6 16 21 -5 18
11 1954 Kelkit 14 3 7 4 11 13 -2 16
12 Anadolu Selçukspor 14 5 1 8 14 20 -6 16
13 Çatalcaspor 14 4 3 7 15 16 -1 15
14 Amasyaspor 14 4 3 7 11 16 -5 15
15 Şile Yıldız 14 1 8 5 12 15 -3 11
16 Yomraspor 14 2 4 8 8 15 -7 10
17 Edirnespor 14 3 0 11 10 22 -12 9
18 Eskişehirspor 14 2 3 9 13 29 -16 9
Anket